chatsimple

Privacybeleid

Privacybeleid

Wie wij zijn

Clevy is een onderdeel van Alt. Medical B.V., hierna te noemen Alt. Medical B.V.

Privacyverklaring

Op een aantal plaatsen op deze website wordt om persoonsgegevens gevraagd. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, email- of huisadres. Alt. streeft na om persoonsgegevens die je tijdens een bezoek aan de website van Alt. Medical B.V. achterlaat zo te verwerken en te beheren dat je privacy wordt beschermd en gewaarborgd.

Persoonsgegevens

Om persoonsgegevens wordt gevraagd met het doel u, op je eigen verzoek, te kunnen informeren over Alt. Medical B.V. Daarnaast worden bij (online) sollicitaties gegevens gevraagd zoals naam, adres, telefoonnummer, c.v.-gegevens en andere gegevens die voor Alt. Medical B.V. relevant zijn voor een sollicitatie. De gegevens die je in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om je verzoek te kunnen beantwoorden of je sollicitatie te kunnen beoordelen. Alle aan Alt. Medical B.V. verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Cookie beleid

Naast persoonsgegevens maakt Alt. Medical B.V. gebruik van ‘cookies’ (Analytische Cookies en Functionele Cookies). Een cookie is een klein bestandje dat op de harde schijf wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie laat onze server zien dat je bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere zaken die direct naar u als persoon zijn te herleiden. We gebruiken wel cookies of soortgelijke middelen om tijdens je bezoek aan onze website-informatie te verzamelen, zoals je IP-adres (een nummer dat aan je computer wordt toegekend wanneer je over het internet surft), de datum en de tijd van je bezoek aan de site. Indien je dit wenst kun je, je browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat je een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. Gegevens die een cookie verzamelt, kunnen worden gebruikt voor statistieken over de site om het gebruik van de website – anoniem en als totaalcijfer – te evalueren.

Alt. Medical B.V. verwerkt en beheert persoonsgegevens van toekomstige, huidige en ex-medewerkers, (klanten van) klanten, leveranciers en relaties in diverse (informatie)systemen. Op die verwerkingen is de privacyverklaring van Alt. Medical B.V. van toepassing. In geval van vragen kun je deze schriftelijk indienen bij privacy@Alt. Medical B.V.

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door het Nederlands recht. Alt. Medical B.V. mag deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website worden geplaatst.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten, producten en activiteiten van Alt. Medical B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen.

Doeleinden verwerken persoonsgegevens

Alt. Medical B.V. verwerkt en beheert persoonsgegevens van toekomstige, huidige en ex-medewerkers, (klanten van) klanten, leveranciers en relaties in diverse (informatie)systemen. Deze verwerkingen vinden plaats met uiteenlopende doeleinden: bijvoorbeeld op basis van wettelijke en/of contractuele verplichtingen, met het oog op een (toekomstig) werkgever-/ werknemer-relatie, gezien een bedrijfsbelang of op verzoek van de betrokkene.


Alt. Medical B.V. verwerkt persoonsgegevens conform de toepasselijke nationale wet- en regelgeving, contracten met klanten, leveranciers en relaties en het (privacy)beleid van Alt. Medical B.V.

Omgang met en toegang tot persoonsgegevens

Alt. Medical B.V. geeft een hoge prioriteit aan de beveiliging van persoonsgegevens. Alt. Medical B.V. behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen als voor de verwerking van die persoonsgegevens een gerechtvaardigd doel bestaat, dat uitdrukkelijk is omschreven. Alt. Medical B.V. streeft ernaar zo transparant mogelijk te zijn over de verwerking van persoonsgegevens. Verder past Alt. Medical B.V. bij elke verwerking een proportionaliteits- en subsidiariteitstoets toe: dat wil zeggen dat de inbreuk op de belangen van de betrokkene niet onevenredig mag zijn in verhouding tot het doel en dat het doel niet op een andere, voor de bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene minder nadelige wijze, kan worden gerealiseerd. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Alt. Medical B.V., voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

Alt. beveiligt haar systemen – naar redelijkheid – tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking. Alt. maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek. Alt. Medical B.V. is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Alt. Medical B.V. Alt. Medical B.V. deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, zonder voorafgaande expliciete toestemming van de betrokkenen (en indien van toepassing: van onze klant of relatie), tenzij er sprake is van wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld in het kader van onderzoeken door gerechtelijke organisaties en/of toezichthouders.

De medewerkers van Alt. Medical B.V. respecteren de (internationale) privacywetgeving en ook het privacy beleid van Alt. Medical B.V., zoals onder andere opgenomen in het Privacyreglement van Alt. Medical B.V. De rol van Privacy Agent creëert zoveel mogelijk bewustzijn en ziet toe op naleving van voornoemde wetgeving en beleid.

Alt. Medical B.V. hanteert voor gebruikers van de Alt. Medical B.V.-website het beleid zoals opgenomen in ‘Privacy statement en het cookie beleid’.

Informatie, inzage en correctie gegevens en recht van verzet

In geval van vragen over welke gegevens over jou en met welk doel deze gegevens worden verzameld, is Alt. Medical B.V. altijd bereid je daarover informatie te verstrekken. Daarnaast kun je ook inzage krijgen in je gegevens die door Alt. Medical B.V. worden verzameld, of wijziging dan wel verwijdering van je persoonsgegevens verzoeken, zonder dat Alt. Medical B.V. daarvoor kosten in rekening brengt. Tot slot kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Alt. Medical B.V. via de verschillende media. Als je een van voorgaande verzoeken hebt, kun je deze schriftelijk indienen bij [email protected].

Meer informatie

In geval van vragen over welke gegevens over jou en met welk doel deze gegevens worden verzameld, is Alt. Medical B.V. altijd bereid je daarover informatie te verstrekken.

Wijziging van deze Privacyverklaring

Alt. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. lke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Contactgegevens

[email protected]
Wasaweg 3a
9723 JD Groningen
Nederland

Inhoudsopgave

Scroll naar boven